Amortyzacja - konsumpcja kapitału, pewne dobro ulega zmiejszeniu w okresie czasu w wyniku użytkowania.

Aprecjacja - wzrost międzynarodowej wartości waluty.

Baza monetarna - ilość gotówki w systemie bankowym oraz w obiegu.

Bezrobocie dobrowolne - występuje wtedy gdy bezrobotni są zdolni do podjęcia pracy, ale nie chcą jej podjąć ze względu na np. niski poziom płac.

Bezrobocie frykcyjne - minimalny poziom bezrobocia w społeczeństwie.

Bezrobocie klasyczne - płace utrzymują się powyżej poziomu równowagi.

Bezrobocie przymusowe - występuje gdy bezrobotni mają wolę podjęcia pracy lecz nie mogą jej znaleźć.

Bezrobocie strukturalne - niedopasowanie kwalifikacji siły roboczej do oferowanej pracy na rynku.

Bilans handlowy - wartość eksportu netto.

Bilans płatniczy - zestawienie transakcji między mieszkańcami danego kraju a zagranicą.

Budżet - plan wydatków np. osoby fizycznej, prawnej czy państwa.

Cel inflacyjny - polityka banku centralnego w celu utrzymania infalcji w wąskim przedziale.

Cena równowagi - jest to cena przy której ilość oferowana równa się wielkości zapotrzebowania.

Cło - podatek od importu.

Cykl koniunkturalny - krótkookresowe wahania wartości produkcji wokół linii trendu.

Deficyt budżetowy - nadwyżka wydatków nad dochodami.

Deprecjacja - spadek międzynarodowej wartości waluty.

Dumping - sprzedaż dóbr poniżej krańcowych kosztów ich produkcji.

Dywidenda - wypłata z zysku dla akcjonariuszy.

Fuzja - dobrowolne połączenie się dwóch firm, celem większej efektywności.

Fuzja pionowa - połączenie dwóch przedsiębiorstw zajmującymi się różnymi fazami produkcji w tej samej gałęzi przemysłu.

Fuzja pozioma - połączenie dwóch przedsiębiorstw w tej samej gałęzi przemysłu i na tym samym etapie procesu produkcyjnego.

Fishera teoria - wyższa inflacja - wyższe nominalne stopy procentowe.

Gra - sytuacja w której decyzje są współzależne.

Gra uczciwa - przynosi zerowy zysk pieniężny.

Hedging  - przeniesienie ryzyka poprzez rynek transakcji terminowych na kogoś innego.

Hiperinflacja - bardzo szybka inflacja.

Hipoteza konwergencji - biedne kraje wykazują szybszy wzrost gospodarczy niż bogate.

Iluzja pieniądza - ludzię często nie odróżniają wielkości nominalnych od realnych.

Import - sprzedaż w danym kraju towarów wytworzonych poza jego granicami.

Inflacja rzeczywista - wzrost wskaźnika cen detalicznych RPI.

Inwestycja - zakup nowych dóbr kapitałowych.

Koszt - wydatki na produkcję w okreslonym okresie.

Koszt alternatywny - ilość jednego dobra z którego należy zrezygnować aby otrzymać dodatkową jednostę innego dobra.

Koszt krańcowy - przyrost kosztu całkowitego związany ze wzrostem produkcji o jednostkę.

Koszt trzymania pieniądza - utracone odsetki.

Koszty stałe - niezmienne wraz ze zmianami wielkości produkcji.

Koszty zmienne - zależne od wielkości produkcji.

Nadwyżka podaży - oferowana ilość przewyższa wielkość zapotrzebowania przy aktualnej cenie.

Nadwyżka popytu - wielkośc zapotrzebowania przewyższa przy aktualnej cenie oferowaną ilość.

Operacje otwartego rynku - transakcje kupna bądź sprzedaży za gotówkę przez bank centralny w celu zmiany wielkości bazy monetarnej.

Podaż - ilośc dobra jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnych cenach.

Popyt - ilośc jaką nabywcy chcą w zakupić przy każdym możliwym poziomie ceny.

PNB - całkowity dochód obywateli danego kraju.

PKB - wartość produkcji wytworzonej przez mieszkańców danego kraju.

Rynek - mechanizm łączący ilościowe decyzje kupujących i sprzedających za pomocą regulacji cen.

Siła nabywcza pieniądza - ilośc dóbr jakie można nabyć za jednostkę pieniężną.

Spekulacja - zakup aktywów w celu dalszej odsprzedaży.

Stopa bezrobocia - bezrobotni którzy nie mają zatrudnienia lecz są zarejestrowani jako poszukujący.

Stopa inflacji - roczna zmiana przeciętnego poziomu dóbr i usług.

Stopa rezerw - stosunek rezerw gotówkowych do wkładów.

Strategia - plan gry obejmujący wszelkie możliwe posunięcia.

Utarg - przychód przedsiębiorstwa ze sprzedaży w danym okresie.

Wkłady a vista - wkłady płatne na każde żądanie.

Wolny rynek - rynek gdzie ceny są ustalane w wyniku gry popytu i podaży.

Wzrost gospodarczy - wzrost realnego dochodu, produkcji lub PNB.

Zapasy - dobra przetrzymywane przez przedsiębiorstwo w celu późniejszego ich wykorzystania.

Zasób - określona wielkość w określonym czasie.

Zysk - nadwyżka przychodów nad kosztami.

Zysk (strata) kapitałowy - wzrost (spadek) ceny aktywów nabytych w celu ich odsprzedaży.